Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong nước
Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước
Kiểm nghiệm mỹ phẩm