Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B,C,D
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A,B
Đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D