GÓP VỐN VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn trở thành cổ đông của công ty cổ phần phải góp vốn vào công ty.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

  • Luật doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
  • Nghị định số 47/2021/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
  • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

II. CÁCH GÓP VỐN VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN

  • Góp vốn bằng tài sản khi thành lập công ty: Tổ chức, cá nhân có thể sử dụng tài sản của mình bao gồm: tiền, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá bằng Đồng Việt Nam để góp vốn thành lập công ty cổ phần
  • Nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần: Tổ chức, cá nhân có thể nhận chuyển nhượng cổ phần từ những cổ đông của công ty để có thể trở thành cổ đông của công ty. Đây cũng được coi là một hình thức góp vốn vào công ty cổ phần. Việc chuyển nhượng cổ phần có thể thực hiện trên sản giao dịch chứng khoán hoặc thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Nếu tổ chức, cá nhân lựa chọn chuyện nhượng cổ phần thông qua hợp đồng chuyển nhượng thì hợp đồng phải được lập bằng văn bản và có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Nếu tổ chức, cá nhân lựa chọn chuyển nhượng thông qua sàn giao dịch chứng khoán thì phải đáp ứng những điều kiện, quy định của pháp luật chứng khoán.

  • Mua cổ phần chào bán: Có ba hình thức chào bán cổ phần đó là: chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán ra công chúng, và chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Tổ chức, cá nhân nếu góp vốn vào công ty cổ phần có thể mua cổ phần chào bán của công ty.

– Hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu chỉ áp dụng đối với các cổ đông của công ty

– Chào bán cổ phần riêng lẻ và chào bán ra công chúng có thể áp dụng đối với những tổ chức, cá nhân muốn trở thành cổ đông của công ty. Riêng việc mua cổ phần chào bán ra công chúng đối với những công ty đại chúng, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thì cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán.

Ngoài ra HMLAW còn cung cấp các dịch vụ pháp lý: 

👉 Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh,….
👉Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
👉 Thủ tục lưu hành thiết bị y tế
👉Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại BCD
👉 Đăng ký lưu hành tự do-CFS
👉Công khai, kê khai giá trang thiết bị y tế
👉Đăng ký FDA, CE
👉Kiểm nghiệm sản phẩm
👉Công bố sản phẩm
👉 ISO13485, 9001, ATVSTP, ISO 22000, HACPP,…
👉 Các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tags: ,