Tin tức

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP         Ngày 03/3/2023, Chính phủ đã ký và ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị …

Luật doanh nghiệp hiện hành

Luật doanh nghiệp hiện hành

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Theo đó, Luật …