Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU  Nhãn hiệu là dấu hiệu ( gồm tổng hợp các yếu tố như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả …