Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Qui định về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa, dịch vụ Nhãn hiệu là dấu hiệu ( gồm tổng hợp các yếu tố như …