Thành lập chi nhánh công ty

Trong quá trình kinh doanh, nếu doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động, quy mô sản xuất thì thành lập chi nhánh là một sự …